RAKSSQL Biura Rachunkowe - Kadry i Płace

To kompletny i w pełni zintegrowany system składający się z niezbędnych elementów usprawniających codzienną pracę pracowników Biura Rachunkowego odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

RAKSSQL to jedyny w Polsce program wyposażony w Serwis Prawa Pracy >>


Aplikacja jako element całego systemu do zarządzania Biurem Rachunkowym jest z nim w pełni zintegrowana eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.
Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy, z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

Moduł wyposażony jest w system zarządzania załącznikami, który daje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Przykładowo do kartoteki pracownika można podpiąć zeskanowane świadectwa pracy, oświadczenia lekarskie, wnioski urlopowe, zaliczki. Dokumenty te można w każdej chwili obejrzeć bez żmudnego przeszukiwania archiwum w segregatorach.

Kluczowe możliwości

Kartoteka pracowników 

 • kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,
 • na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,
 • pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
 • zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,
 • umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),
 • w kartotece znajduje się kalendarz pracownika, w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika - choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,
 • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).

Struktura organizacyjna

 • program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy,
 • struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,
 • grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,
 • do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak: bony dla firmy, premia dla działu handlowego, itp.

KADRY

Program zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę i umów cywilnoprawnych.


Umowy o pracę 

 • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o pracę,
 • definiowany bilans otwarcia dla pracowników (gdy ewidencja była prowadzona w innym programie lub "papierowo" należy wprowadzić dane początkowe do systemu),
 • rejestracja aneksów do umowy, wypowiedzenia warunków umowy, wypowiedzenia umowy,
 • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają parametry wynagrodzenia (płacę zasadniczą, stawkę za godzinę, dodatki, premie, potrącenia itp.),
 • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać i na jakich listach płatniczych będzie rozliczany.

Umowy cywilnoprawne

 • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów - byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, zryczałtowane oraz inne źródła,
 • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają jego kwotę rachunku, przysługujące mu dodatki, premie, potrącenia itp.,
 • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać.

Kalendarze

Program pozwala na efektywne zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze.


Kalendarze wzorcowe

 • tworzenie kalendarzy wzorcowych dla firmy oraz działów,
 • wypłaty i przelewy wynagrodzeń List płatniczych i rachunków przez moduł Finanse,
 • dziedziczenie informacji o dniach z kalendarza innej kategorii np. z kalendarza firmy,
 • generowanie kalendarza wzorcowego za pomocą szablonu, w którym jest zapisana informacja o dniu pracy, dniu wolnym od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania.

Elektroniczna rejestracja czasu pracy

 • automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych,
 • łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych,
 • możliwość rozbudowania o system kontroli dostępu,
 • współpraca z urządzeniami wielu producentów m.in. PC Therm, BiBi,
 • obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy i max. 1100 kart zbliżeniowych dla pracowników.

PŁACE

Program pozwala na ewidencje list umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Umożliwia wystawianie w miesiącu dowolnej ilości list płatniczych np. lista podstawowa, lista dodatkowa itp. Umożliwia przeliczanie archiwalnych realizacji za pomocą tych samych algorytmów, którymi został utworzony.


Listy płatnicze - umowy o pracę

 • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,
 • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
 • automatyczne i ręczne dodawanie list płatniczych,
 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
 • realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,
 • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
 • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
 • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
 • możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

Listy płatnicze - umowy cywilnoprawne 

 • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,
 • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
 • możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,
 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
 • kontrola i Możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
 • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
 • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
 • możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

Harmonogram wypłat (list płatniczych)

 • program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których automatyzowane jest tworzenie list miesięcznych,
 • określenie rodzaju i sposobu określania daty wypłaty np. jak program ma się zachować jeśli dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy,
 • harmonogram kontroluje zmiany umów i aneksów uwzględniając je automatycznie podczas tworzenia listy płatniczej,
 • program umożliwia dodawanie do harmonogramu wybranych umów.

Bilans otwarcia

 • bilans otwarcia pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownikom,
 • możliwość wprowadzania takich informacji jak: liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego; kwota podstawy do średniej urlopowej; liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej; liczba miesięcy do stanu od innych pracodawców; znacznik, czy dany miesiąc wchodzi do średniej chorobowej; kwota podstawy do średniej chorobowej; liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego; dochód ze stosunku pracy; kwota podstawy oskładkowanej poza systemem,
 • możliwość definicji własnego bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego bilansu otwarcia.

Składniki wynagrodzenia

 • składniki wynagrodzenia określają warunki wynagrodzenia,
 • możliwość obsługi dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie,
 • system zawiera predefiniowane składniki wynagrodzenia oraz umożliwia definiowanie własnych składników,
 • możliwość przypisania składników do umowy z pracownikiem i również do firmy, działu, grupy płacowej,
 • możliwość przypisania składnika do rodzaju listy, a w konsekwencji rozliczania na wskazanych listach płatniczych np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowej,
 • występowanie w programie dwóch rodzajów składników: składniki inicjowane, którym możemy przypisywać wartości oraz składniki wyliczane, którym możemy przypisać formułę określającą sposób ich wyliczenia,
 • różne wartości tego samego składnika wynagrodzenia w różnych okresach czasowych.

Schematy obliczeń płacowych

 • w programie istnieją gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i schemat dla bilansu otwarcia,
 • tworzenie własnych nowych schematów obliczeń płacowych i modyfikacja istniejących.

Znaczniki

Znaczniki określają w jaki sposób dany składnik ma być uwzględniany w trakcie obliczeń wynagrodzenia i obliczeń płacowych, podatków, ZUS.
 
Płatnik

 • sporządzanie i przesyłanie do programu Płatnik miesięcznych raportów rozliczeniowych: RCA, RZA, RSA i DRA,
 • import danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA z programu Płatnika,
 • eksport danych do Płatnika ZUA, ZZA.

e-Deklaracje

System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module kadrowo-płacowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.
RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

 • PIT-11,
 • PIT-4R,
 • PIT-40,
 • PIT-8AR,
 • PIT-R,
 • PIT-8S.

Zestawienia

 • program posiada wbudowany system generatora, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień. System zawiera moduł deklaracji podatkowych,
 • drukowanie umów o pracę, aneksów do umowy o pracę, świadectw pracy, wypowiedzenia umowy, wypowiedzenia warunków umowy,
 • drukowanie umów zleceń oraz umów o dzieło a także listy wypłat z umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • drukowanie list płac,
 • drukowanie karty podatkowej, karty wynagrodzeń oraz zestawienia składek ZUS za rok,
 • drukowanie zestawienia wypłat z umów cywilnoprawnych,
 • drukowanie ewidencji miesięcznej oraz rocznej czasu pracy,
 • wystawianie oświadczenia PIT- 2, PIT 12,
 • wystawianie deklaracji PIT 8A, PIT 4, PIT 40, PIT 11/8B, PIT 8S, PIT 8AR, PIT 4R, PIT R.

Finanse

 • system umożliwia obsługę kasy, banku oraz pełną obsługę rozrachunków,
 • tworzenie kwitów kasowych, zaliczek pracowniczych oraz raportów kasowych,
 • tworzenie wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu,
 • obsługa bankowości elektronicznej np. MultiCash, Baset, VideoTEL Corporate Banking, HomeCash, Goniec lub CityDirect, NetBank, Click, Bresoc, MiniBank24, BusinessNet, CitybankOnline, Corporate Solo i inne.

Księgowość 

Pełna integracja z systemem księgowym.
Automatyczne rozksięgowanie list płatniczych na podstawie wzorców księgowań.

^ Do góry